Stadgar

Stadgar för VSOP Svenska Mässankoncernens Veteranklubb

§1 Ändamål
Klubbens uppgift är att samla Svenska Mässankoncernens pensionerade medarbetare och på så sätt upprätthålla en god kontakt med företaget och mellan medarbetarna, samt genom sammankomster, utflykter m.m. bidra till att öka trivseln och stärka banden mellan pensionärerna.

§2 Medlemskap
Samtliga medarbetare inom koncernen som går i ålders- eller avtalspension är automatiskt medlemmar av klubben. Eventuella avsteg från denna princip skall beslutas av styrelsen från fall till fall.

§3 Årsavgift
Eventuell årsavgift beslutas av föreningsstämman.

§4 Räkenskapsår
Klubbens räkenskapsår är 01-01 – 12-31.

§5 Organisation
Högsta beslutande organ är föreningsstämma eller extra föreningsstämma. Verkställande organ är styrelsen, som väljs av föreningsstämman och skall bestå av ordförande (vald genom personval), fyra ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utses för två år i taget.

§6 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före mars månads utgång. Kallelse skickas ut 14 dagar före mötet. Styrelsen kan vid behov kalla till extra föreningsstämma.

 

Följande frågor skall alltid tas upp på föreningsstämman

 • – Fråga om stämmans behöriga utlysande
 • – val av mötesfunktionärer (två justeringsmän/tillika rösträknare)
 • – styrelsen verksamhetsberättelse och bokslut
 • – revisorernas berättelse
 • – fråga om ansvarsfrihet för styrelse
 • – val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 • – val av två revisorer
 • – utseende av valberedning
 • – beslut om årsavgift
 • – motioner
 • – övriga frågor

§7 Ändring av stadgar
Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen och behandlas vid två stämmor, av vilken en skall vara ordinarie för att ändringen skall träda i kraft.

 

§8 Klubbens upplösning
Klubbens upplösning kan endast beslutas av två på varandra följande sammanträden, av vilka minst ett skall vara ordinarie föreningsstämma. Vid klubbens upplösning skall eventuella befintliga tillgångar tillfalla Svenska Mässankoncernen.