2014

Protokoll fört vid årsmöte med VSOP, Svenska Mässankoncernens Veteranklubb

2014 03 24

 

Plats : Svenska Mässan

 

Närvarande: Lilian Andersson, Per Arnevall, Ann-Sofie Bergström, Christina Berntsson, Wania Bonde, Alf Dahlgren, Siv Edlund, Lena Eisner, Lars Eriksson, Christina Fremlén, Hans Gillbro, Björn Hellström, Roger Jildin, Lena Kidner, Lisbeth Lindberg, Lena Lundquist, Gunilla Lundqvist, Gunnel Olsson, Christer Persson, Maina Peterson, Turid Pettersen, Marjatta Sundvik, Ove Svensson, Christina Silow, Bo Skarland, Mona Skoglund, Hans Warberg. (27 st)

 

 • 1 Mötets öppnande

Siv Edlund hälsade alla nya och gamla medlemmar samt Sanna Lindgren välkomna och förklarade mötet öppnat.

Innan mötet startade inledde Sanna med att berätta lite om året som gått. Året hade varit lite mindre mässintensivt än föregående men lika många besökare (ca 1,2 milj) och med en besöksnäringseffekt på 2,1 miljarder. Hotellbeläggningen var lika bra som föregående medan mötessidan hade ökat med 20%. Räkmackan King Size årsresultat 136` (2011 var 155`).

Sedan har den nya omstruktureringen gjorts med att Stiftelsen (I Stiftelsen finns VD stab, ekonomi, HR samt fastigheterna) är uppdelad på 3 affärsbolag (SMS Mässor, Bok&Bibliotek samt Gothia Towers).

 

 • 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 1. a) till ordförande för mötet utsågs Siv Edlund
 2. b) till sekreterare för mötet utsågs Christer Persson

 

 • 3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Till justerare/rösträknare utsågs Lisbeth Lindberg och Bo Skarland

 

 • 4 Mötets stadgeenliga utlysande

Kallelse till mötet har gjorts tre veckor före årsmötet. Mötet för klarades stadgeenligt utlyst.

 

 • 5 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände den utskickade dagordningen.

 

 • 6 Verksamhetsberättelse och bokslut

Christer och Lars gick igenom verksamhetsberättelse och bokslut. Båda godkändes.

 

 • 7 Revisorernas berättelse.

Wania Bonde läste upp revisorernas berättelse, som var utan anmärkning, varför ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs.

 

 • 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

 

 • 9 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter och mandattid för dessa

Under 2013 har styrelsen haft 5 ord ledamöter och 2 suppleanter Mötet beslöt om samma antal för 2014 samt 1 adjungerad resekonsult.

 

 • 10 Val av styrelse
 1. a) Val av 1 ledamot på 2 år. Omval av Christer Persson
 2. b) Val av 1 suppleant på 2 år. Nyval av Alf Dahlgren
 3. c) Följande har 1 år kvar på sin mandattid: Siv Edlund, Lars Eriksson, Lena Eisner, Hans Warberg, Bo Jernberg
 4. d) Styrelsen konstituerar sig själv.

 

 • 11 Val av revisorer

Omval av Ingela Elison på 1 år – revisor

Omval av Wania Bonde på 1 år – revisorssuppleant

 

 • 12 Val av valberedning för 1 år

Omval av  Christina Silow och Gunnel Olsson

 

 • 13 Val av reseplanerare

Omval av adjungerad reseplanerare Mona Skoglund.

 

 • 14 Motioner

Inga motioner hade inkommit.

 

 • 15 Övriga frågor

Per Arnevall hade önskemål om att styrelsen tar hänsyn till valperioderna i styrelsen.

Önskan om tydligare rabatter på hemsidan. Styrelsen tar till sig detta och återkommer.

Information gjordes om ett preliminärdatum för en tur med Kulturbåtarna den 14 maj.

Dublinresan var redan fulltecknad.

 

 • 16 Mötets avslutande

Siv Edlund tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet                                                Justeras

Christer Persson                                              Siv Edlund

 

Lisbeth Lindberg

 

Bo Skarland