2013

Protokoll fört vid årsmöte med VSOP,  Svenska Mässankoncernens Veteranklubb
2013 02 21
 
 
Plats : Svenska Mässan
Närvarande: Lars Arnesten, Ann-Sofie Bergström, Wania Bonde, Siv Edlund, Lena Eisner, Ingela Elison, Lars Eriksson, Christina Fremlén, Roger Jildin, Lisbeth Lindberg, Gunilla Lundqvist, Lena Lundqvist, Gunnel Olsson, Maina Peterson, Christina Silow, Bosse Skarland, Mona Skoglund, Marjatta Sundvik, Hans Warberg
§ 1 Mötets öppnande
Mona Skoglund hälsade alla (nya som gamla medlemmar samt Sanna Lindgren, Mässans nya HR-chef) välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
a)     till ordförande för mötet utsågs Mona Skoglund
b)     till sekreterare för mötet utsågs Siv Edlund
§ 3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till justerare/rösträknare utsågs Lars Eriksson och Hans Warberg
§ 4 Mötets stadgeenliga utlysande
Kallelse till mötet har gjorts tre veckor före årsmötet. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet godkände den utskickade dagordningen.
§ 6 Verksamhetsberättelse och bokslut
Siv och Lars gick igenom verksamhetsberättelse resp bokslut. Lars redogjorde för att VSOP varit spendersamma under år 2012 och kostnaderna ökade mestadels pga Prag-resan . Kvar i kassan fanns sek 64.69 men bidraget för 2013 har nu inkommit.
Både verksamhetsberättelse och bokslut godkändes.
§ 7 Revisorernas berättelse.
Wania Bonde läste upp revisorernas berättelse, som var utan anmärkning och godkändes.
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.
§ 9 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
Under 2012 har styrelsen haft 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter Mötet beslöt om samma antal för 2013 samt 1 adjungerad resekonsult
§ 10 Val av styrelse
a)     Val av 1 ledamot på 1 år. Omval av Siv Edlund som också valdes till ny ordförande
b)     Val av 1 ledamot på 1 år. Nyval av Christer Persson
c)     Val av 2 ledamöter på 2 år. Omval av Lena Eisner och Lars Eriksson
d)     Val av 1 ledamot på 2 år – fyllnadsval. Nyval av Hans Warberg
e)     Bosse Jernberg och Mona Svensson kvarstår som suppleanter
f)      Adjungerad som reseplanerare valdes Mona Skoglund
g)     Styrelsen konstituerar sig själv.
§ 11 Val av revisorer
Nyval av Ingela Elison på 1 år – revisor
Omval av Wania Bonde på 1 år – revisorssuppleant
§ 12 Val av valberedning för 1 år
Omval av Christina Silow och nyval av Gunnel Olsson
§ 13 Motioner
Inga motioner hade inkommit.
§ 14 Övriga frågor
HR-chefen Sanna Lindgren gav en redogörelse för vad som händer på mässan. År 2012 är precis avslutat och gick mycket bra – ca sek 900 milj i omsättning. Bra beläggning på hotellet med ca 73 %. Mycket hände med 70 mässor, omorganisationen och nybygget. 3:e tornet får 450 rum, bankettsal etc. Ambitionerna framåt är att Svenska Mässan ska bli en internationell mötesplats (mer upplevelse och mer aktiviteter). Några nya mässor är: Öl- och whiskymässa, Nordic Outdoor, Gothenburg Games. Fråga ställdes betr. ”skalade” och ”köpta”  räkor när hotellet ju är miljöcertifierat. Sanna Lindgren lovade återkomma med svar.
För övrigt informerades om kommande aktiviteter: Lunchteater den 9 april (fullbokat),
14 maj besök på Aeroseum samt prel 2-4 sept bussresa till den gamla Hansa-staden Wismar.
§ 15 Mötets avslutande
Mona Skoglund tackade för sig som ordförande och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet                                                               Justeras
Siv Edlund                                                                      Mona Skoglund