Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Protokoll fört vid årsmöte med VSOP, Svenska Mässankoncernens Veteranklubb

2015 03 25

 

 

Plats : Svenska Mässan

 

Närvarande: Carina Ajax, Lilian Andersson, Ann-Sofie Bergström, Wania Bonde, Alf Dahlgren, Siv Edlund, Ingela Elison, Lars Eriksson, Christina Fremlén, Björn Hellström, Roger Jildin, Astrid Johansson, Lena Kidner, Lisbeth Lindberg, Lena Lundquist, Gunilla Lundqvist, Gunnel Olsson, Christer Persson, Maina Peterson, Anita Skaug, Marjatta Sundvik, Christina Silow, Hans Warberg. (23 st)

 

§ 1 Mötets öppnande

Siv Edlund hälsade alla nya och gamla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tanken var att Sanna Lindgren skulle kommit och berättat om Koncernen, men tyvärr lämnade hon återbud dagen innan och ingen ersättare kunde komma.

Sedan meddelade Siv att en av initiativtagarna till VSOP Mona Skoglund hade gått bort under fjolåret.

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

a)      till ordförande för mötet utsågs Siv Edlund

b)      till sekreterare för mötet utsågs Christer Persson

 

§ 3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Till justerare/rösträknare utsågs Carina Ajax och Astrid Johansson.

 

§ 4 Mötets stadgeenliga utlysande

Kallelse till mötet har gjorts tre veckor före årsmötet. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

 

§ 5 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände den utskickade dagordningen.

 

§ 6 Verksamhetsberättelse och bokslut

Christer och Lars gick igenom verksamhetsberättelse och bokslut. Båda godkändes.

 

§ 7 Revisorernas berättelse.

Ingela Elison läste upp revisorernas berättelse, som var utan anmärkning, varför ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs.

 

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.

 

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter och mandattid för dessa

Under 2014 har styrelsen haft 5 ord ledamöter och 2 suppleanter Mötet beslöt om samma antal för 2015.

 

§ 10 Val av styrelse

a)      Val av 2 ledamöter på 2 år.    Omval av Siv Edlund och Lena Eisner

b)      Val av 2 ledamöter på 1 år.    Omval av Lars Eriksson och Hans Warberg

c)      Val av 1 suppleant på  2 år.    Nyval av Lisbeth Lindberg

d)     Följande har 1 år kvar på sin mandattid: Alf Dahlgren och Christer Persson

e)      Styrelsen konstituerar sig själv.

 

§ 11 Val av revisorer

Nyval av Björn Hellström på 1 år – revisor

Nyval av Lilian Andersson på 1 år - revisorssuppleant

 

§ 12 Val av valberedning för 1 år

Omval av  Christina Silow och Gunnel Olsson

 

§ 13 Motioner

Inga motioner hade inkommit.

 

§ 14 Övriga frågor

Lars påminde om bussresan Göteborg runt som går nu i april.

Lars informerade också om att höstresan håller på att planeras och utskick kommer.

 

§ 16 Mötets avslutande

Siv Edlund tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

 

 

Vid protokollet                                                 Justeras

 

 

Christer Persson                                               Siv Edlund

 

 

                                                                         Carina Ajax

 

                                                                        

                                                                         Astrid Johansson

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med VSOP, Svenska Mässankoncernens Veteranklubb

2014 03 24

  

Plats : Svenska Mässan

 

Närvarande: Lilian Andersson, Per Arnevall, Ann-Sofie Bergström, Christina Berntsson, Wania Bonde, Alf Dahlgren, Siv Edlund, Lena Eisner, Lars Eriksson, Christina Fremlén, Hans Gillbro, Björn Hellström, Roger Jildin, Lena Kidner, Lisbeth Lindberg, Lena Lundquist, Gunilla Lundqvist, Gunnel Olsson, Christer Persson, Maina Peterson, Turid Pettersen, Marjatta Sundvik, Ove Svensson, Christina Silow, Bo Skarland, Mona Skoglund, Hans Warberg. (27 st)

 

§ 1 Mötets öppnande

Siv Edlund hälsade alla nya och gamla medlemmar samt Sanna Lindgren välkomna och förklarade mötet öppnat.

Innan mötet startade inledde Sanna med att berätta lite om året som gått. Året hade varit lite mindre mässintensivt än föregående men lika många besökare (ca 1,2 milj) och med en besöksnäringseffekt på 2,1 miljarder. Hotellbeläggningen var lika bra som föregående medan mötessidan hade ökat med 20%. Räkmackan King Size årsresultat 136` (2011 var 155`).

Sedan har den nya omstruktureringen gjorts med att Stiftelsen (I Stiftelsen finns VD stab, ekonomi, HR samt fastigheterna) är uppdelad på 3 affärsbolag (SMS Mässor, Bok&Bibliotek samt Gothia Towers).

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

a)     till ordförande för mötet utsågs Siv Edlund

b)     till sekreterare för mötet utsågs Christer Persson

 

§ 3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Till justerare/rösträknare utsågs Lisbeth Lindberg och Bo Skarland

 

§ 4 Mötets stadgeenliga utlysande

Kallelse till mötet har gjorts tre veckor före årsmötet. Mötet för klarades stadgeenligt utlyst.

 

§ 5 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände den utskickade dagordningen.

 

§ 6 Verksamhetsberättelse och bokslut

Christer och Lars gick igenom verksamhetsberättelse och bokslut. Båda godkändes.

 

§ 7 Revisorernas berättelse.

Wania Bonde läste upp revisorernas berättelse, som var utan anmärkning, varför ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs.

 

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

 

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter och mandattid för dessa

Under 2013 har styrelsen haft 5 ord ledamöter och 2 suppleanter Mötet beslöt om samma antal för 2014 samt 1 adjungerad resekonsult.

 

§ 10 Val av styrelse

a)     Val av 1 ledamot på 2 år.    Omval av Christer Persson

b)     Val av 1 suppleant på  2 år. Nyval av Alf Dahlgren

c)     Följande har 1 år kvar på sin mandattid: Siv Edlund, Lars Eriksson, Lena Eisner, Hans Warberg, Bo Jernberg

d)     Styrelsen konstituerar sig själv.

 

§ 11 Val av revisorer

Omval av Ingela Elison på 1 år – revisor

Omval av Wania Bonde på 1 år - revisorssuppleant

 

§ 12 Val av valberedning för 1 år

Omval av  Christina Silow och Gunnel Olsson

 

§ 13 Val av reseplanerare

Omval av adjungerad reseplanerare Mona Skoglund.

 

§ 14 Motioner

Inga motioner hade inkommit.

 

§ 15 Övriga frågor

Per Arnevall hade önskemål om att styrelsen tar hänsyn till valperioderna i styrelsen.

Önskan om tydligare rabatter på hemsidan. Styrelsen tar till sig detta och återkommer.

Information gjordes om ett preliminärdatum för en tur med Kulturbåtarna den 14 maj.

Dublinresan var redan fulltecknad.

 

§ 16 Mötets avslutande

Siv Edlund tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet                                                Justeras 

Christer Persson                                              Siv Edlund

 

                                                                         Lisbeth Lindberg

                                                                        

                                                                         Bo Skarland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Protokoll fört vid årsmöte med VSOP,  Svenska Mässankoncernens Veteranklubb
2013 02 21
 
 
 
Plats : Svenska Mässan
 
Närvarande: Lars Arnesten, Ann-Sofie Bergström, Wania Bonde, Siv Edlund, Lena Eisner, Ingela Elison, Lars Eriksson, Christina Fremlén, Roger Jildin, Lisbeth Lindberg, Gunilla Lundqvist, Lena Lundqvist, Gunnel Olsson, Maina Peterson, Christina Silow, Bosse Skarland, Mona Skoglund, Marjatta Sundvik, Hans Warberg
 
§ 1 Mötets öppnande
Mona Skoglund hälsade alla (nya som gamla medlemmar samt Sanna Lindgren, Mässans nya HR-chef) välkomna och förklarade mötet öppnat.
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
a)     till ordförande för mötet utsågs Mona Skoglund
b)     till sekreterare för mötet utsågs Siv Edlund
 
§ 3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till justerare/rösträknare utsågs Lars Eriksson och Hans Warberg
 
§ 4 Mötets stadgeenliga utlysande
Kallelse till mötet har gjorts tre veckor före årsmötet. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
 
§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet godkände den utskickade dagordningen.
 
§ 6 Verksamhetsberättelse och bokslut
Siv och Lars gick igenom verksamhetsberättelse resp bokslut. Lars redogjorde för att VSOP varit spendersamma under år 2012 och kostnaderna ökade mestadels pga Prag-resan . Kvar i kassan fanns sek 64.69 men bidraget för 2013 har nu inkommit.
Både verksamhetsberättelse och bokslut godkändes.
 
§ 7 Revisorernas berättelse.
Wania Bonde läste upp revisorernas berättelse, som var utan anmärkning och godkändes.
 
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.
 
§ 9 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
Under 2012 har styrelsen haft 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter Mötet beslöt om samma antal för 2013 samt 1 adjungerad resekonsult
 
§ 10 Val av styrelse
a)     Val av 1 ledamot på 1 år. Omval av Siv Edlund som också valdes till ny ordförande
b)     Val av 1 ledamot på 1 år. Nyval av Christer Persson
c)     Val av 2 ledamöter på 2 år. Omval av Lena Eisner och Lars Eriksson
d)     Val av 1 ledamot på 2 år – fyllnadsval. Nyval av Hans Warberg
e)     Bosse Jernberg och Mona Svensson kvarstår som suppleanter
f)      Adjungerad som reseplanerare valdes Mona Skoglund
g)     Styrelsen konstituerar sig själv.
 
§ 11 Val av revisorer
Nyval av Ingela Elison på 1 år - revisor
Omval av Wania Bonde på 1 år - revisorssuppleant
 
§ 12 Val av valberedning för 1 år
Omval av Christina Silow och nyval av Gunnel Olsson
 
§ 13 Motioner
Inga motioner hade inkommit.
 
§ 14 Övriga frågor
HR-chefen Sanna Lindgren gav en redogörelse för vad som händer på mässan. År 2012 är precis avslutat och gick mycket bra – ca sek 900 milj i omsättning. Bra beläggning på hotellet med ca 73 %. Mycket hände med 70 mässor, omorganisationen och nybygget. 3:e tornet får 450 rum, bankettsal etc. Ambitionerna framåt är att Svenska Mässan ska bli en internationell mötesplats (mer upplevelse och mer aktiviteter). Några nya mässor är: Öl- och whiskymässa, Nordic Outdoor, Gothenburg Games. Fråga ställdes betr. ”skalade” och ”köpta”  räkor när hotellet ju är miljöcertifierat. Sanna Lindgren lovade återkomma med svar.
För övrigt informerades om kommande aktiviteter: Lunchteater den 9 april (fullbokat),
14 maj besök på Aeroseum samt prel 2-4 sept bussresa till den gamla Hansa-staden Wismar.
 
§ 15 Mötets avslutande
Mona Skoglund tackade för sig som ordförande och förklarade mötet avslutat.
 
 
Vid protokollet                                                               Justeras
 
 
Siv Edlund                                                                      Mona Skoglund