2019

Protokoll fört vid årsmöte med VSOP, Svenska Mässankoncernens Veteranklubb

2019 02 25

Plats : Svenska Mässan

Närvarande: Gun Ahlin, Carina Ajax, Lilian Andersson, Lars Arnesten, Ann-Sofie Bergström, Alf Dahlgren, Per Arnevall, Siv Edlund, Lars Eriksson, Christina Fremlén, Björn Hellström, Bo Jernberg, Astrid Johansson, Glenn Johansson, Lisbeth Lindberg, Lena Lundquist, Gunilla Lundqvist, Ilona Manning, Christer Persson, Christina Silow, Anita Skaug, Marjatta Sundvik, Nina Svensson (23 st).

§ 1 Mötets öppnande

Siv Edlund hälsade alla nya och gamla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

  1. till ordförande för mötet utsågs Siv Edlund.
  2. till sekreterare för mötet utsågs Christer Persson.

§ 3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Till justerare/rösträknare utsågs Ilona Manning och Lisbeth Lindberg.

§ 4 Mötets stadgeenliga utlysande

Kallelse till mötet har gjorts tre veckor före årsmötet. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände den utskickade dagordningen.

§ 6 Verksamhetsberättelse och bokslut

Christer och Nina gick igenom verksamhetsberättelse och bokslut. Båda godkändes.

§ 7 Revisorernas berättelse.

Björn Hellström läste upp revisorernas berättelse, som var utan anmärkning, varför ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter och mandattid för dessa

Under 2018 har styrelsen haft 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Mötet beslöt om samma antal för 2019. Mandattid för dessa är 2 år.

§ 10 Val av styrelse

  1. Val av 1 ledamot och 2 suppleanter på 2 år:  Omval av Lisbeth Lindberg, Siv Edlund och Jane Ringenson
  2. Följande har 1 år kvar på sin mandattid: Alf Dahlgren, Hans Warberg, Christer Persson och Nina Svensson.     
  3. Nyval av ordförande blev Alf Dahlgren.
  4. Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv.

§ 11 Val av revisorer

Omval av Björn Hellström på 1 år – revisor.

Omval av Lilian Andersson på 1 år – revisorssuppleant.

§ 12 Val av valberedning för 1 år

Omval av  Christina Silow och nyval av Carina Ajax.

§ 13 Motioner

Inga motioner hade inkommit.

§ 14 Övriga frågor

Per Arnevall framförde tack till styrelsen för deras arbete!

Önskemål framkom att alla som anmäler sig till aktiviteter saknar återkoppling, styrelsen tittar på problemet och återkommer.

Förslag på följande aktiviteter uppkom på mötet: Dagstur Vinga, besök på nya Röhsska och en tur till Skagen.

Efter mötet kom HR chefen Anna Sundgren Wikströmer  och berättade om Svenska Mässan från ett HR perspektiv, mycket intressant!

Vi tackar Siv för ett förtjänstfullt ordförandeskap under många år och tacksam att hon stannar kvar i styrelsen.

§ 15 Mötets avslutande

Siv Edlund tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Christer Persson Siv Edlund

Ilona Manning

Lisbeth Lindberg