2018

Protokoll fört vid årsmöte med VSOP, Svenska Mässankoncernens Veteranklubb

2018 02 26

 

Plats : Svenska Mässan

 

Närvarande: Carina Ajax, Lilian Andersson, Ann-Margret Avellan, Ann-Sofie Bergström, Alf Dahlgren, Per Arnevall, Siv Edlund, Malo Fossan, Lars Eriksson, Christina Fremlén, Björn Hellström, Bo Jernberg, Astrid Johansson, Roger Jildin, Lisbeth Lindberg, Lena Lundquist, Gunnel Olsson, Christer Persson, Maina Peterson, Jane Ringenson, Gun Skörvald, Christina Silow, Marjatta Sundvik, Nina Svensson (24 st).

 

 • 1 Mötets öppnande

Siv Edlund hälsade alla nya och gamla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Efter årsmötet kom fastighetsdirektör Joachim Hult och berättade om Stiftelsens framtida byggplaner och efter detta en rundvandring. Då fick vi se det nya evenemangsköket i C-hallen och ombyggnaden i Entré 2.

 

 • 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 1. till ordförande för mötet utsågs Siv Edlund.
 2. till sekreterare för mötet utsågs Christer Persson.

 

 • 3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Till justerare/rösträknare utsågs Carina Ajax och Bo Jernberg.

 

 • 4 Mötets stadgeenliga utlysande

Kallelse till mötet har gjorts tre veckor före årsmötet. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

 

 • 5 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände den utskickade dagordningen.

 

 • 6 Verksamhetsberättelse och bokslut

Christer och Lars gick igenom verksamhetsberättelse och bokslut. Båda godkändes.

 

 • 7 Revisorernas berättelse.

Björn Hellström läste upp revisorernas berättelse, som var utan anmärkning, varför ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs.

 

 • 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.

 

 • 9 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter och mandattid för dessa

Under 2017 har styrelsen haft 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Mötet beslöt om samma antal för 2018. Mandattid för dessa är 2 år. Tillägg gjordes så vi adjungerar en till resekommittén med mandattid om 1 år.

 

 • 10 Val av styrelse
 1. Val av 4 ledamöter på 2 år:  Omval av Alf Dahlgren, Hans Warberg, Christer Persson och nyval av Nina Svensson.     
 2. Följande har 1 år kvar på sin mandattid: Siv Edlund, Lisbeth Lindberg och Jane Ringenson.
 3. Nyval som adjungerad till resekommittén på 1 år: Ann-Margret Avellan
 4. Styrelsen konstituerar sig själv.

 

 • 11 Val av revisorer

Omval av Björn Hellström på 1 år – revisor.

Omval av Lilian Andersson på 1 år – revisorssuppleant.

 

 • 12 Val av valberedning för 1 år

Omval av  Christina Silow och Gunnel Olsson.

 

 • 13 Motioner

Inga motioner hade inkommit.

 

 • 14 Övriga frågor

Förslag om en endagsresa till Kosteröarna 17 maj. Förslaget accepterades och ligger nu på vår hemsida smsveteraner.se för bokning. Resan till Stettin (Polen) 13-16 september är också bokningsbar på hemsidan.

Anna Sundgren Wikströmer  informerade om att det kommer en inbjudan till oss om en jubileumsfest 15 april eftersom Svenska Mässan fyller 100 år i år.

 

Siv avtackade Lars efter alla år i styrelsen och det gedigna och värdefulla jobb han gjort i föreningen. Stort Tack Lars!

 

 • 15 Mötets avslutande

Siv Edlund tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Justeras

 

Christer Persson Siv Edlund

 

Carina Ajax

 

Bo Jernberg